Zamknij okno Drukuj dokument

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Akty wykonawcze do ustawy o strażach gminnych 

Akty prawne związane z działalnością Straży Miejskich

 1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń /tekst jednolity: Dz. U. z2007 r.Nr 109, poz. 756, z późn. zm./.
 2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 106 poz. 1148/.
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841/.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego /Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998/.
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz. U. z  2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie /Dz. U. Nr 25, poz. 117/.
 8. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. /
 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./.
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./.
 11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115/.
 12. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm./.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne /Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm./.
 14. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504/.
 15. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach /Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297/.
 16. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm./.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych /Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm./.
 18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880/.

oraz inne, w tym wynikające z prawa lokalnego, czyli stosowne przepisy prawne wydawane przez Samorządy Lokalne (np. uchwały Rady Miasta).

Metadane

Źródło informacji:Kamila Samerek
Data utworzenia:2013-05-02 09:35:45
Wprowadził do systemu:Kamila Samerek
Data wprowadzenia:2013-05-02 09:35:51
Opublikował:Kamila Samerek
Data publikacji:2013-05-02 09:43:27
Ostatnia zmiana:2015-08-12 14:31:22
Ilość wyświetleń:3353