Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Lubaniu

Kolorowy pasek

Sprawozdanie za 2006 rok

   SKRÓTOWA INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W 2006r.

   Zbiorcza statystyka działań

   W 2006 roku SM Lubania wykonała 707 patroli w wyniku których podjęto 4.928 interwencji – czynności ,  
    z    tego :

   A. 3.246 ( 65,9%) w ramach czynności adm. – porządkowych ,w tym między innymi :

   - wyposażenie nieruchomości w pojemniki na nieczystości ............ 185 interwencji spowodowanie  
      zawarcia umów

    - stosowanie zasad dot. trzymania zwierząt .................................... 135

   - prowadzenie nielegalnego handlu ................................................. 35

   - wywieszania ogłoszeń w miejscach zabronionych ......................... 56

   - drobne zaśmiecanie m. publicznych................................................ 128

   - niszczenie zieleni ....................................................................... 125

   - uporządkowanie miejsc składowania nieczystości 197

   - usuwanie śliskości , sopli, liści, spalanie nieczystości,

   koszenie traw, brak numeracji nieruchomości ................................ 126

   - porządków na terenie nieruchomości ............................................. 186

   - nielegalnych prac w pasach drogowych ....................................... . 35

   - ustalono 145 sprawców wystawek w miejscach zabronionych

   294 razy interweniowano w zakresie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym i osób będących pod 
   jego wpływem

   B. 1.682 ( 34,1 %) interwencje inne , w tym z zakresu ruchu drogowego.

   Sankcje karne – osoby ukarane ogółem 823 . Mandatem karnym ukarano 751 osób , ( 46.300,00 zł ),

   skierowano do Sądu Rejonowego 72 wnioski o ukaranie

   Ogólnie z zakresu spraw administracyjno – porządkowych nałożono 433 sankcje karne – daje to 52,6 % 
   ogólnej ilości osób ukaranych.

   Wykroczenia dot. przepisów ruchu drogowego 390 sankcji karnych - 47,4 % ogólnej ilości osób 
   ukaranych (w tym 69 interwencje i 31 MK z zakresu ruchu pieszych użytkowników dróg)

   Pobrano 559 opłat za handel poza targowiskiem miejskim na kwotę 8.385,00 zł.

   Przekazano do załatwienia w ramach posiadanych kompetencji innym jednostkom 654 spraw  
   porządkowych, z tego 408 spraw z zakresu czystości i 219 spraw z zakresu konieczności  
   wyeliminowania   zagrożeń - napraw technicznych urządzeń.

   Odnotowano w “Książce wydarzeń służby” 2.779 wpisów dotyczących zgłoszeń , przekazów i  
   podejmowanych działań, w 594 sprawach podjęto i przeprowadzono czynności wyjaśniające ustalono  
   238
sprawców wykroczeń.

   Zabezpieczano 39 imprez masowych ( 676 godzin ) i wykonano 49 asyst ( 118 godzin ).

   Spowodowano usunięcie z terenu miasta :

   23 wraki samochodów

   8 wysypisk

   623 drobnych wystawek śmieci, nieczystości

   75 przeszkód w ruchu drogowym

   10 padniętych , zabitych zwierząt

   Przeprowadzono 57 kompleksowych działań w zakresie akcji “ Bezpieczna szkoła, Bezpieczne dojście
   do  szkoły ..”

   Tabela nr 1 . Zbiorcze zestawienia działań w 2006 r w porównaniu z 2005 rokiem

l.p.

Zadanie - wyszczególnienie

2005r.

2006r.

Różnica %

1.

2.

3.

4.

 

5.

6.

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.


11.

12.

Ilość wykonanych patroli przez SM

Ilość wykonanych patroli wspólnie z Policją

Ilość podjętych interwencji – czynność

Sankcje karne ogółem

- mandat karny

- wnioski o ukaranie

Zabezpieczanie imprez i uroczystości

Asysty przy czynnościach administracyjnych

Spowodowano :

usunięcie osób z miejsc publicznych

- będących pod wpływem alkoholi itp. środka

- żebrzących

- prowadzących handel w miejscu zabronionym

- zakłócających spokój

- chorych, potrzebujących pomocy

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- studzienki, szamba, ...

- awarie, wycieki ...

- prace remontowe, budowy, prace ziemne,

- wzniecanie ognia, pożary, ..

- wypadków, kolizji drogowych

- innych

Spowodowano usunięcie z terenu miasta

- wraków samochodów,

- wysypisk,

- drobnych wystawek śmieci, nieczystości

- przeszkód w ruchu drogowym

- padniętych, zabitych zwierząt,

-wyposażenie nieruchomości w pojemniki na nieczystości

  • stosowanie zasad dot. trzymania zwierząt

Sprawy przekazane Policji

Osoby przekazane Policji

Sprawy przekazane innym jednostkom

 

585

59

3.829

601

569

32

53

50197

73

2

79

33

10

184

70

18

42

15

7

33

921

10

9

579

98

11

101

113

25


14

627

707

81

4.928

823

751

72

39

49371

256

9

29

61

16

228

66

27

43

31

23

38

1.059

23

8

623

75

10

185

135

40

29

654

+20,9

+37,3

+28,7

+36,9

+31,9

+125,0

-26,4

-2,0+88,3

+250,7

+350,0

-63,3

+84,8

+60,0

+23,9

-5,7

+50,0

+2,3

+106,0

+15,2

+15,1

+14,9

+130,0

-11,1

+7,6

-23,5

-9,0

+83,2

+19,5

+60,0

+107,0

+4,3

 

   Ilość wykonanych patroli wzrosła o 20,9%, podjętych interwencji o 28,7%, ilości osób ukaranych o     
  36,9%.
Przekazano innym jednostkom o 4,3% więcej spraw zauważonych, wymagających podjęcia  
  działań w ramach ich kompetencji. Jednak w ilość spraw i osób przekazanych Policji nastąpił 
  poważny wzrost - odpowiednio 0 60,0% i 107,0%. Na 12 podstawowych wykazanych w statystyce  
  zadań tendencje wzrostowe odnotowano w 10 pozycjach – w rozbiciu bardziej szczegółowym na 32 
  pozycje wzrost odnotowano w 25 przypadkach. Największy wzrost odnotowano w zakresie: - 
  usuwanie osób będących pod wpływem alkoholu 250,7%, - żebrzących 350,0%, - usuwanie wraków 
  samochodów 130,0%, - zakłócania spokoju 84,8%

   Tabela nr 2 . Ewidencja wyników działań

 

l.p

 

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Pouczenia

Mandat

Wnioski

do sądu

 

Razem

Liczba

Kwota

1

KODEKS WYKROCZEŃ

Wykroczenia przeciwko :

 
 

a/

porządkowi i spokojowi

publicznemu

405

61

2200

2

468

b/

instytucjom państwowym, samo -

rządowym i społecznym

         

c/

bezpieczeństwu osób i mienia

334

28

2900

5

367

d/

bezpieczeństwu i porządkowi

w komunikacji

818

358

22.370

32

1208

e/

osobie

4

     

4

f/

zdrowiu

830

2

550

 

832

g/

mieniu

7

     

7

h/

interesom konsumentów

         

i/

obyczajności publicznej

45

   

3

48

j/

urządzeniom użytku publicznego

347

178

7550

4

529

k/

szkodnictwo leśne, polne i

ogrodowe

1

     

1

2.

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

260

14

1400

3

277

3.

ustawa o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

211

72

7250

11

294

4.

inne pozakodeksowe przepisy o

wykroczeniach

109

     

109

5.

akty prawa miejscowego ( przepisy

porządkowe )

734

38

2080

12

784

OGÓŁEM

4105

751

46300

72

4928

   pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia blokującego koła.............................. 41

   pojazdy odnalezione..................................................................................................................... 1

   osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ...................................... 9

   ujawnione przestępstwa .............................................................................................................. 8

   osoby ujęte i przekazane Policji................................................................................................... 28

   zabezpieczone miejsca przestępstwa ,katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca

   zagrożonego takim zdarzeniem ................................................................................................... 6
 
   Charakterystyka wykroczeń

   Tabela nr 3. Charakterystyka wykroczeń - interwencje w poszczególnych rodzajach wykroczeń

 

L.P

RODZAJ WYKROCZENIA

Interwencje 2006r

Interwencje 2005r.

Porównanie

2006 r. do 2005 r.

Ilości

%
udział w ogólnej ilości

Ilość

%
udział w ogólnej ilości

%
wskaźnik ilości interwencji
1:3

%
udział w ogólnej ilości
interwencji
2-4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.–przeciwko porządkowi, spokojowi, bezpieczeństwu osób i mienia

2. przeciwko zdrowiu

3. przeciwko obyczajności

4. przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

5. przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji


1563

1580

48

529


1208


31,7

32,10

1,0

10,8


24,5

 


1458

889

37

336


1109


38,1

23,2

1,0

8,8


29,0


+7,2

+77,7

+77,1

+57,4


+8,9


-6,4

+8,9

0

+2,0


-4,5

 

ŁĄCZNIE

4928

100

3829

100

+28,7

 

   Tabela nr 4.Charakterystyka wykroczeń-sankcje karne w poszczególnych rodzajach wykroczeń

 

L.P

RODZAJ WYKROCZENIA

Sankcje 2006r

Sankcje 2005r.

Porównanie

2006 r. do 2005 r.

ilość

%
udział w ogólnej ilości

Ilość

%
udział w ogólnej ilości

%
wskaźnik ilości sankcji
1:3

%
udział w ogólnej ilości sankcji 2-4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. -przeciwko porządkowi, spokojowi, bezpieczeństwu osób i mienia

2. - przeciwko zdrowiu

3. - przeciwko obyczajności

4.-przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

4. -przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

202


47

3

181


390

24,5


5,7

0,4

22,0


47,4

135


21

1

137


307

22,5


3,5

0,2

22,8


51,0

+49,6


+123,8

+200,0

+32,1


+27,0

+2,0


+2,2

+0,2

-0,8


-3,6

ŁĄCZNIE

823

100

601

100

+432,5

 

   Analizując tematyczny zakres podejmowanych interwencji należy stwierdzić ,że w 2006 roku największa 
   ich ilość przypadała na wykroczenia wykazane w poz. 1 i 2 tabeli nr 3 ( 63,8%). Jest to grupa wykroczeń w 
   zakresie których straże winne się poruszać . A więc zagadnienia dot. zakłócania spokoju, stosowania 
   przepisów prawa miejscowego, zabezpieczania miejsc niebezpiecznych, warunków trzymania zwierząt, 
  oświetlenia miejsc publicznych, opieki nad małoletnimi, handlu okrężnego i warunków sanitarnych, 
   utrzymania czystości i porządku w mieście, zagadnień p. poż. , plakatowania .... .


   Największą ilość sankcji karnych nałożono za wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu 
   w komunikacji- daje to jednak tylko 47,4% ogólnej ilości sankcji karnych.

   Należy w tym miejscu zauważyć , że w grupie tej znajdują się obok wykroczeń typowo komunikacyjnych  
   także wykroczenia porządkowe dot. : pasów drogowych i ich utrzymania , zajmowania pasa bez 
   zezwolenia : utrzymania czystości dróg i zjazdów , utrzymania urządzeń drogowych , itp.

   Generalnie w 2006 roku we wszystkich wykazanych 5 grupach wykroczeń dla uzyskania pożądanego 
   skutku podejmowanych interwencji strażnicy częściej zmuszeni byli sięgnąć do środków ostatecznych – 
   środków karnych ( tabela nr 4).

   Tabela nr 5. Charakterystyka wykroczeń - mandat karny w poszczególnych rodzajach wykroczeń

 

 

l.p.

 

RODZAJ WYKROCZENIA

SANKCJE KARNE

OSOBY UKARANE MK

2005 r.

2006 r.

Różnica%

1. - przeciwko porządkowi, spokojowi, bezpieczeństwu osób i mienia

2. - przeciwko zdrowiu

3. - przeciwko obyczajności

4. - przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

5. - przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

115

28

-

137

289

176

40

-

177

358

+53,0

+42,9

0

+29,2

+23,9

ŁĄCZNIE

569

751

+32,0

    Tabela nr 6. Charakterystyka wykroczeń -wnioski o ukaranie w poszczególnych rodzajach wykroczeń

 

 

 

l.p.

 

RODZAJ WYKROCZENIA

SANKCJE KARNE

WNIOSKI O UKARANIE

(kolegium ds. wykroczeń ,

Sąd Grodzki)

2005r.

2006 r.

Różnica%

1. - przeciwko porządkowi, spokojowi, bezpieczeństwu osób i mienia

2. - przeciwko zdrowiu

3. - przeciwko obyczajności

4. - przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

5. - przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

7

6

1

-

18

26

7

3

4

32

+271,4

+16,7

+200,0

+400,0

+77,7

ŁĄCZNIE

32

72

125,0

   Współpraca z Policją

   W ramach współpracy Straży miejskiej i Policji w zakresie występujących potrzeb wspólne służby 
   patrolowe ujmowane są w grafikach straży.

   W 2006 roku wykonano 81 wspólnych patroli, zabezpieczano wspólnie z Policją 31 różnego rodzaju 
   imprez ,uroczystości, 23 miejsca wypadków i kolizji drogowych oraz 12 miejsc pożarów, wycieków 
   oleju,..itp. .

   Pozostałe działania wynikające z zagrożeń powodowanych : prowadzeniem prac remontowych, 
   uszkodzeniem :barier, murków, zabezpieczeń skarp, zapadlisk itp. – na zasadzie zawartego 
   Porozumienia są objęte samodzielnymi działaniami funkcjonariuszy Straży miejskiej.

   W 2006 r. w 181 przypadkach dokonywano wymiany informacji , uzgodnień pomiędzy SM i Policją.

   Inną formą współpracy jest przekazywanie spraw i osób popełniających przestępstwo lub wykroczenie- 
   do prowadzenia których kompetencje posiada Policja

   W 2006 roku przekazano 40 spraw i 29 osób – w tym :

   Tabela nr 7

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ SPRAW

 

ILOŚĆ

OSÓB

1. Kolizje , wypadki drogowe

4

2

2. Kradzieże mienia

2

2

3. Zakłócanie spokoju

3

3

4. Niszczenie mienia, uszkadzanie mienia

2

1

5. Osoby poszukiwane listem gończym

3

3

6. Nietrzeźwi w ruchu drogowym

6

6

7. Konflikt, spór sąsiedzki

1

-

8. Znęcanie się nad rodziną

1

-

9. Porzuconych , niezabezpieczonych samochodów

1

-

10. Bezdomni

1

1

11. Kierujący bez uprawnień

1

1

12. Nielegalne sprowadzanie samochodu z Niemiec ( Ob. Ukrainy )

1

1

13. Upojenie Alkoholowe – cel opiekuńczy

3

3

14. Żebrzący nieletni

1

-

15. Niezabezpieczone mieszkanie

1

-

16. Wykroczenia drogowe poza kompetencjami SM

3

3

17.Brak opieki nad dzieckiem

1

1

18. Nielegalna wycinka drzew

1

-

19. Zagrożenia ruchu drogowego

1

1

20. Miejsce przebywania sprawców, świadków kolizji

3

1

   Współpraca z innymi podmiotami

   Tabela nr 8

Współdziałanie straży miejskiej z innymi podmiotami

P o d m i o t

ilość osób

ilość działań

Policja

462

81

Straż Pożarna

84

28

TSSE

10

5

Pogotowie Ratunkowe, szpital

29

9

Zarządy Dróg

123

81

Telekomunikacja

19

14

ZE< Wodociągi, Zakład gazowniczy

29

14

Urząd Miasta

298

211

Weterynaria

41

16

Ochrona Środowiska

69

32

Miejski Ośrodek Sportu

37

5

Miejski Dom Kultury

49

15

Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

12

2

Parafie , Związki Wyznaniowe

27

9

Szkoły , Jednostki Oświaty

164

87

Administracje Budynków Mieszkalnych

214

188

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

21

7

PKP, PKS ..

47

47

Urzędy Skarbowe

12

4

Starostwo Powiatowe

42

13

   W zakresie w/w współpracy przeprowadzono 1015 działań w których uczestniczyło łącznie 1789 osób i 
   mieszczą się w nich wszystkie działania dot.: utrzymania porządku ,ładu i czystości ; eliminowanie 
   nieprawidłowości w handlu ; ochrona zdrowia i życia; środowiska; prawidłowość prowadzenia prac 
   ziemnych, budowlanych; bezpieczeństwo p.poż. , zabezpieczania imprez: udzielanie asyst; kontrole 
   działalności gospodarczej, rejonów szkół, sprzedaży alkoholu; zabezpieczanie – usuwanie np. awarii 
   oraz eliminowanie wszelkich nieprawidłowości występujących na terenie miasta.

   Wnioski końcowe.

   I Wzrost podstawowych wskaźników: ilości przeprowadzonych kontroli i podjętych interwencji w 
   precyzyjnie określonych tematach skutkował wzrostem wskaźników w zakresie realizacji zadań 
   szczególnie nas interesujących – utrzymania porządku na terenie miasta.

   Jakoby pochodną tych działań jest poważny wzrost zastosowanych sankcji karnych w stosunku do 
   popełniających wykroczenia.

   Jest to zjawisko niepokojące. Analiza działań wykazuje, że wraz ze wzrostem ilości podjętych interwencji 
   w 2006 roku ( +28,7%) wzrósł odsetek osób w stosunku do których nie skutkowały działania nie 
   represyjne strażników ( rozmowy ostrzegawcze, pouczenia, polecenia usunięcia nieprawidłowości,…) . 
   Ogólnie wzrost ten wyniósł + 36,9% . Do Sądu Rejonowego w Lubaniu w 2006 roku skierowano o  
   125,0   %
wniosków więcej niż w roku 2005.

   II Pozytywnym elementem jest utrzymanie przez naszą jednostkę kierunków działania w szczególnie 
   ważnych dla miasta tematach, takich jak : zagadnienia czystości, ładu, estetyki i eliminowanie 
   codziennych zjawisk utrudniających życie mieszkańcom Lubania, m.in.:

   - osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych (256 interwencji, 86 osób ukaranych – wzrost
     w  granicach 250% ).

   - osób uchylających się od posiadania pojemnika, umów na wywóz nieczystości ( 185 interwencji, 
     wzrost  o ok. 84% )

   - osób nie stosujących zasad dotyczących trzymania zwierząt ( 135 interwencji, wzrost o ok. 20% )

   Ogólnie w zakresie typowych wykroczeń porządkowych , dot . czystości :

   - podjęte interwencje stanowiły 65,9% ogółu interwencji  
  
   - sankcje karne stanowiły 52,6% ogółu sankcji , w tym :

    mandaty karne 52,9%

    wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego 55,6%

   Sprawy inne – 2006 rok.

   1/ Straż Miejska posiada Pozwolenie Radiowe nr RRL/R/A/013/04 ważne do dnia 01.04.2014r.

   2/Łączność – radiotelefony Motorola ( przenośne i stacjonarne ) , łączność telefoniczna ogólnodostępna 
      i  komórkowa.

   3/ Środki przymusu bezpośredniego : kajdanki, pałki obronne wielofunkcyjne, ręczne miotacze gazu.

   4/ W 2006 roku KW Policji we Wrocławiu w ramach nadzoru fachowego dokonała kompleksowej kontroli 
     funkcjonowania naszej straży . Kontroli podlegały tematy : procedury powołania oraz sposób 
    organizacji , organizacja pracy służby, prawidłowość postępowań dot. wykroczeń, nadzór ze strony 
    organu założycielskiego.

   Wnioski i zalecenia pokontrolne :

   - Organizacja i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Lubaniu jest zgodna z przepisami usrawy z dnia 29 
    września 1997r. o strażach gminnych.

   - Wskazane byłoby rozważenie przez organ założycielski możliwości zwiększenia liczby etatów strażników
     miejskich celem dalszego podnoszenia skuteczności działań w zakresie porządku na terenie miasta.

   5/Zatrudnienie – zgodnie z załącznikiem do uchwały RM nr L/367/97 z 16.12.1997r. – schemat 
    organizacyjny SM w Lubaniu : komendant , z-ca komendanta, strażnicy SM (sekcja porządkowa,  
    interwencyjna) gł. księgowa ,kadry, pracownik administracyjny, sprzątacz .

    Aktualne zatrudnienie :
   - funkcjonariusze, (komendant, z-ca komendanta, strażncy )    - 8 etatów
   - pracownicy cywilni                                                                            - 1 etat
                         ( gł. Księgowa                       1/2 etatu
                           pracownik administracji    1/2 etatu )

   Łącznie 9 etatów + prowadzenie kadr – umowa zlecenie z kadrowa UM Lubań .

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Kukiełka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Kukiełka
Data wprowadzenia:2007-01-25 09:03:51
Opublikował:Jolanta Kukiełka
Data publikacji:2007-01-25 09:09:12
Ostatnia zmiana:2013-12-06 08:55:03
Ilość wyświetleń:1551

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij