Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Lubaniu

Kolorowy pasek

Sprawozdanie za 2005 rok

 

SKRÓTOWA INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W 2005r.

Zbiorcza statystyka działań

W 2005 roku SM Lubania wykonała 585 patroli w wyniku których podjęto 3.829 interwencji –

czynności , z tego :

A. 2.720 ( 71,0%) w ramach czynności adm. – porządkowych ,w tym między innymi :

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki na nieczystości ............ 101 interwencji

spowodowanie zawarcia umów

- stosowanie zasad dot. trzymania zwierząt .................................... 113

- prowadzenie nielegalnego handlu ................................................. 137

- wywieszania ogłoszeń w miejscach zabronionych ......................... 46

- drobne zaśmiecanie m. publicznych................................................ 103

- niszczenie zieleni ....................................................................... 111

- uporządkowanie miejsc składowania nieczystości 114

- usuwanie śliskości , sopli, liści, spalanie nieczystości,

koszenie traw, brak numeracji nieruchomości ................................ 91

- porządków na terenie nieruchomości ............................................. 158

- nielegalnych prac w pasach drogowych ....................................... . 25

- ustalono 122 sprawców wystawek w miejscach zabronionych

108 razy interweniowano w zakresie spożywania alkoholu i osób będących pod jego wpływem,

dokonano 7 kontroli punktów skupu złomu i 10 kontroli osób przewożących złom.

Z 1246 wykazanych wyżej- wybranych interwencji w stosunku do 294 osób zastosowano sankcje karne . Daje to 23,6 % .

B. 1.109 ( 29,0 %) interwencje inne , w tym z zakresu ruchu drogowego.

Sankcje karne – osoby ukarane ogółem 601 . Mandatem karnym ukarano 596 ,

skierowano do Sądu Rejonowego 32 wnioski o ukaranie

Ogólnie z zakresu spraw administracyjno – porządkowych nałożono 294 sankcji karnych – daje to 48,92 % ogólnej ilości osób ukaranych.

Wykroczenia dot. przepisów ruchu drogowego 307 sankcji karnych - 51,08% ogólnej ilości osób ukaranych (w tym 94 interwencje i 46 MK z zakresu ruchu pieszych użytkowników dróg)

Pobrano 613 opłat za handel poza targowiskiem miejskim na kwotę 9.195,00 zł.

Przekazano do załatwienia w ramach posiadanych kompetencji innym jednostkom 627 spraw porządkowych, z tego 408 spraw z zakresu czystości i 219 spraw z zakresu konieczności wyeliminowania zagrożeń - napraw technicznych urządzeń.

Odnotowano w “Książce wydarzeń służby” 2.706 wpisów dotyczących zgłoszeń , przekazów i podejmowanych działań, w 817 sprawach podjęto i przeprowadzono czynności wyjaśniające.

Zabezpieczano 53 imprezy masowe ( 716 godzin ) i wykonano 50 asyst ( 136 godzin ).

Spowodowano usunięcie z terenu miasta :

10 wraków samochodów

9 wysypisk

579 drobnych wystawek śmieci, nieczystości

98 przeszkód w ruchu drogowym

11 padniętych , zabitych zwierząt

 

Przeprowadzono 64 kompleksowe działania w zakresie akcji “ Bezpieczna szkoła, Bezpieczne dojście do szkoły ..”

 

 

Tabela nr 1 . Zbiorcze zestawienia działań w 2005 r w porównaniu z 2004 rokiem

l.p.

Zadanie - wyszczególnienie

2005r.

2004r.

Różnica %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

11.

12.

Ilość wykonanych patroli przez SM

Ilość wykonanych patroli wspólnie z Policją

Ilość podjętych interwencji – czynność

Sankcje karne ogółem

- mandat karny

- wnioski o ukaranie

Zabezpieczanie imprez i uroczystości

Asysty przy czynnościach administracyjnych

Spowodowano :

usunięcie osób z miejsc publicznych

- będących pod wpływem alkoholi itp. środka

- żebrzących

- prowadzących handel w miejscu zabronionym

- zakłócających spokój

- chorych, potrzebujących pomocy

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- studzienki, szamba, ...

- awarie, wycieki ...

- prace remontowe, budowy, prace ziemne,

- wzniecanie ognia, pożary, ..

- wypadków, kolizji drogowych

- innych

Spowodowano usunięcie z terenu miasta

- wraków samochodów,

- wysypisk,

- drobnych wystawek śmieci, nieczystości

- przeszkód w ruchu drogowym

- padniętych, zabitych zwierząt,

-wyposażenie nieruchomości w pojemniki na

nieczystości

  • stosowanie zasad dot. trzymania zwierząt

Sprawy przekazane Policji

Osoby przekazane Policji

Sprawy przekazane innym jednostkom

 

 

585

59

3.829

601

569

32

53

50

197

73

2

79

33

10

184

70

18

42

15

7

33

921

10

9

579

98

11

101

113

25

14

627

551

86

2.947

491

452

39

52

65

158

51

3

68

26

10

162

55

18

27

17

9

36

874

12

8

564

74

17

105

94

26

18

426

+6,2

-30,0

+29,9

+22,4

+25,9

-18,0

+1,9

-23,0

+24,7

+43,1

-33,3

+16,2

+26,9

+13,6

+27,3

-

+55,5

-11,7

-22,2

-8,3

+5,4

-16,6

+12,5

+2,7

+32,4

-35,2

-3,8

+20,2

-3,8

-22,2

+47,2

 

Jak wynika z przedstawionej statystyki w 2005 roku wskaźniki realizacji poszczególnych zadań przeważnie są wyższe od wskaźników 2004 roku.

Ilość wykonanych patroli wzrosła o 6,2 % , podjętych interwencji 0 29,9 %, ilości osób ukaranych o 22,4 %.Przekazano innym jednostkom o 47,2 % więcej spraw zauważonych , wymagających podjęcia działań w ramach ich kompetencji.

Na 12 podstawowych wykazanych w statystyce zadań tendencje wzrostowe odnotowano w 8 pozycjach – w rozbiciu bardziej szczegółowym na 32 pozycje wzrost odnotowano w 18 przypadkach.

Największy wzrost odnotowano w zakresie : - usuwanie osób będących pod wpływem alkoholu 43,1 % - zabezpieczeń ( studzienki, szamba..) 27,3 % - usuwanie wysypisk, wystawek, nieczystości 15,2 % - stosowania zasad trzymania zwierząt 20,2 % - zabezpieczania prac ziemnych ,remontów 55,5 % - usuwanie przeszkód w ruchu drogowym 32,4 % - zakłócania spokoju 26,9 % - prowadzenia niedozwolonego handlu 16,2 %

 

 

Tabela nr 2 . Ewidencja wyników działań

 

 

 

l.p

 

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Pouczenia

Mandat

Wnioski

do sądu

 

Razem

Liczba

Kwota

1

KODEKS WYKROCZEŃ

Wykroczenia przeciwko :

 
 

a/

porządkowi i spokojowi

publicznemu

296

34

1.820

1

331

b/

instytucjom państwowym, samo -

rządowym i społecznym

1

-

-

-

1

c/

bezpieczeństwu osób i mienia

209

32

2.070

3

244

d/

bezpieczeństwu i porządkowi

w komunikacji

802

289

21.100

18

1.109

e/

osobie

2

-

-

-

2

f/

zdrowiu

590

4

150

-

593

g/

mieniu

7

-

-

-

7

h/

interesom konsumentów

2

-

-

-

2

i/

obyczajności publicznej

36

-

-

1

37

j/

urządzeniom użytku publicznego

199

137

5.650

-

336

k/

szkodnictwo leśne, polne i

ogrodowe

8

-

-

-

8

2.

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

234

13

1.850

4

251

3.

ustawa o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

25

9

900

1

35

4.

inne pozakodeksowe przepisy o

wykroczeniach

42

-

-

-

42

5.

akty prawa miejscowego ( przepisy

porządkowe )

776

51

2.800

4

831

OGÓŁEM

 

3.229

569

36.340

32

3.829

pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia blokującego koła.............................. 17

pojazdy odnalezione..................................................................................................................... 2

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ...................................... 9

ujawnione przestępstwa .............................................................................................................. 3

osoby ujęte i przekazane Policji................................................................................................... 18

zabezpieczone miejsca przestępstwa ,katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca

zagrożonego takim zdarzeniem ................................................................................................... 2

 

 

Charakterystyka wykroczeń

Tabela nr 3. Charakterystyka wykroczeń - interwencje w poszczególnych rodzajach wykroczeń

 

L.P

RODZAJ WYKROCZENIA

Interwencje

%

udział w

ogólnej ilości

interwencji

1. - przeciwko porządkowi, spokojowi, zdrowiu ,

bezpieczeństwu osób i mienia

2. - przeciwko obyczajności

3. - przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

4. - przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

 

2.347

37

336

1.109

61,3

1,0

8,7

29,0

ŁĄCZNIE

3.829

100

Analizując tematyczny zakres podejmowanych interwencji należy stwierdzić ,że w 2005 roku największa ich ilość przypadała na wykroczenia wykazane w poz. 1 tabeli .

Jest to grupa wykroczeń w zakresie których straże winne się poruszać . A więc zagadnienia dot. zakłócania spokoju, stosowania przepisów prawa miejscowego, działalności gospodarczej, zabezpieczania miejsc niebezpiecznych, warunków trzymania zwierząt, oświetlenia miejsc publicznych, opieki nad małoletnimi, handlu okrężnego i warunków sanitarnych, utrzymania czystości i porządku w mieście, zagadnień p.poż. , plakatowania .... .

Tabela nr 4.Charakterystyka wykroczeń-sankcje karne w poszczególnych rodzajach wykroczeń

 

L.P

RODZAJ WYKROCZENIA

Sankcje

karne

%

udział w

ogólnej ilości

sankcji karnych

1. - przeciwko porządkowi, spokojowi, zdrowiu, bezpieczeństwu

osób i mienia

2. - przeciwko obyczajności

3. - przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej

4. - przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

156

1

137

307

 

26,0

0,1

22,8

51,1

ŁĄCZNIE

601

100

 

Największą ilość sankcji karnych nałożono za wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji – 51,1 % . Należy w tym miejscu zauważyć , że w grupie tej znajdują się obok wykroczeń typowo komunikacyjnych także wykroczenia porządkowe dot. : pasów drogowych i ich utrzymania , zajmowania pasa bez zezwolenia : utrzymania czystości dróg i zjazdów , utrzymania urządzeń drogowych , itp.

W grupie tej odnotowano - obok wzrostu sankcji karnych – wyraźny wzrost podejmowanych interwencji : 2004 rok - 611 interwencji , 2005 rok – 1.109 interwencji . Na wzrost wskaźników tej grupy wykroczeń obok beztroskiego , bardzo często świadomego niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym niebagatelny wpływ miał czynnik pojawienia się w naszym mieście bardzo dużej ilości samochodów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej , a tym samym zwiększona ilości nieprawidłowo poruszających się i parkujących na naszych drogach samochodów.

 

 

 

Współpraca z Policją

 

W ramach współpracy SM i Policji w zakresie występujących potrzeb ujmowane są w grafikach służb wspólne służby patrolowe .

W 2005 roku wykonano 59 wspólnych patroli, zabezpieczano wspólnie z Policją 44 różnego rodzaju imprezy ,uroczystości, 7 miejsc wypadków i kolizji drogowych oraz 8 miejsc pożarów, wycieków oleju,..

Pozostałe działania wynikające z zagrożeń powodowanych : prowadzeniem prac remontowych, uszkodzeniem :barier, murków, zabezpieczeń skarp, zapadlisk itp. – na zasadzie zawartego Porozumienia są objęte działaniami funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

W 2005 r. w 141 przypadkach dokonywano wymiany informacji , uzgodnień pomiędzy SM i Policją.

Inną formą współpracy jest przekazywanie spraw i osób popełniających przestępstwo lub wykroczenie- do prowadzenia których kompetencje posiada Policja

W 2005 roku przekazano 25 spraw i 14 osób – w tym :

Tabela nr 5

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ SPRAW

 

ILOŚĆ

OSÓB

1. Kolizje , wypadki drogowe

1

1

2. Kradzieże mienia

2

1

3. Pobicia, rozboje, bójki

1

4

4. Niszczenie mienia, uszkadzanie mienia

4

1

5. Osoby poszukiwane listem gończym

1

1

6. Nietrzeźwi w ruchu drogowym

1

1

7. Konflikt, spór sąsiedzki

1

-

8. Nieprawidłowości dot. organizacji ruchu drogowego, zagrożenia

w ruchu drogowym

3

-

9. Porzuconych , niezabezpieczonych samochodów

1

-

10. Bezdomni

1

1

11. Brak zabezpieczenia fermy kur ( akcja ptasia grypa)

1

-

12.Samochodów – na żółtych tablicach rejestracyjnych parkujących

na drogach publicznych

1

-

13. Upojenie Alkoholowe – cel opiekuńczy

2

2

14. Żebrzący nieletni

1

1

15. Brak zabezpieczenia ładunku na samochodzie

1

1

16. Miejsca spotkań , libacji alkoholowych

2

-

17.Brak opieki nad dzieckiem

1

-

18. Informacja o pojawiania się w mieście mężczyzny – “ dziwne

zachowanie” ,zaczepianie ludzi

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z innymi podmiotami

Tabela nr 6

Współdziałanie straży miejskiej z innymi podmiotami

P o d m i o t

ilość osób

ilość działań

Policja

492

197

Straż Pożarna

71

35

TSSE

4

4

Pogotowie Ratunkowe, szpital

16

8

Zarządy Dróg

152

136

Telekomunikacja

18

18

ZE< Wodociągi, Zakład gazowniczy

21

21

Urząd Miasta

237

237

Weterynaria

14

9

Ochrona Środowiska

21

21

Miejski Ośrodek Sportu

36

14

Miejski Dom Kultury

41

8

Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

12

2

Parafie , Związki Wyznaniowe

14

7

Szkoły , Jednostki Oświaty

96

96

Administracje Budynków Mieszkalnych

196

161

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

18

9

PKP, PKS ..

45

45

Urzędy Skarbowe

51

17

Starostwo Powiatowe

14

7

W zakresie w/w współpracy przeprowadzono 1052 działań w których uczestniczyło łącznie 1297 osób i mieszczą się w nich wszystkie działania dot.: utrzymania porządku ,ładu i czystości ; eliminowanie nieprawidłowości w handlu ; ochrona zdrowia i życia; środowiska; prawidłowość prowadzenia prac ziemnych, budowlanych; bezpieczeństwo p.poż. , zabezpieczania imprez: udzielanie asyst; kontrole działalności gospodarczej, rejonów szkół, sprzedaży alkoholu; zabezpieczanie – usuwanie np. awarii oraz eliminowanie wszelkich nieprawidłowości występujących na terenie miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Kukiełka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Kukiełka
Data wprowadzenia:2006-07-13 09:48:16
Opublikował:Jolanta Kukiełka
Data publikacji:2006-07-14 10:41:07
Ostatnia zmiana:2013-12-06 08:54:49
Ilość wyświetleń:1189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij